Emergency alert symbol

COVID-19

For the latest COVID-19 health guidance, statistics and resources, visit Coronavirus.wa.gov.

Washington State Recent Weather Data

Recent Weather Data for PEONY

Date
Time

Temp.
F

Dew
Pt F

RH
%

Pres
inches

Altimeter
in Hg

Wind
speed
Mph

Wind
dir

Gust
Mph

3-6
precip
.001/in

Ceiling

Sky

Surface
Temp.

11/28/2020
11:06:AM
42 25 50 NA NA 0 E NA NA NA NA NA
11/28/2020
10:06:AM
37 31 80 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA
11/28/2020
9:06:AM
29 27 91 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA
11/28/2020
8:06:AM
21 20 96 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA
11/28/2020
7:06:AM
20 19 96 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA
11/28/2020
6:06:AM
21 20 96 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA
11/28/2020
5:06:AM
23 22 96 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA
11/28/2020
4:06:AM
23 22 96 NA NA 0 WNW NA NA NA NA NA
11/28/2020
3:06:AM
25 24 96 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA
11/28/2020
2:06:AM
24 23 97 NA NA 0 WNW NA NA NA NA NA
11/28/2020
1:06:AM
23 22 95 NA NA 0 NE NA NA NA NA NA
11/28/2020
12:06:AM
24 23 95 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA
11/27/2020
11:06:PM
22 21 95 NA NA 0 WSW NA NA NA NA NA
11/27/2020
10:06:PM
25 23 93 NA NA 0 WSW NA NA NA NA NA
11/27/2020
9:06:PM
23 22 97 NA NA 0 NW NA NA NA NA NA
11/27/2020
8:06:PM
22 21 97 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA
11/27/2020
7:06:PM
23 22 97 NA NA 0 NA NA NA NA NA NA
11/27/2020
6:06:PM
25 24 96 NA NA 0 NW NA NA NA NA NA
11/27/2020
5:06:PM
26 24 94 NA NA 0 WNW NA NA NA NA NA
11/27/2020
4:06:PM
29 27 91 NA NA 0 NW NA NA NA NA NA
11/27/2020
3:06:PM
33 28 83 NA NA 0 N NA NA NA NA NA
11/27/2020
2:06:PM
33 28 81 NA NA 0 NNE NA NA NA NA NA
11/27/2020
1:06:PM
34 28 80 NA NA 0 N NA NA NA NA NA