Emergency alert symbol

COVID-19

For the latest COVID-19 health guidance, statistics and resources, visit Coronavirus.wa.gov.

Washington State Recent Weather Data

Recent Weather Data for EDNA

Date
Time

Temp.
F

Dew
Pt F

RH
%

Pres
inches

Altimeter
in Hg

Wind
speed
Mph

Wind
dir

Gust
Mph

3-6
precip
.001/in

Ceiling

Sky

Surface
Temp.

7/8/2020
1:00:AM
60 NA NA NA NA 1 NNE NA NA NA NA NA
7/8/2020
12:30:AM
64 NA NA NA NA 3 NW NA NA NA NA NA
7/8/2020
12:00:AM
65 NA NA NA NA 4 WNW NA NA NA NA NA
7/7/2020
11:30:PM
66 NA NA NA NA 4 NW NA NA NA NA NA
7/7/2020
11:00:PM
66 NA NA NA NA 6 WNW NA NA NA NA NA
7/7/2020
10:30:PM
67 NA NA NA NA 4 NW NA NA NA NA NA
7/7/2020
10:00:PM
68 NA NA NA NA 4 NW NA NA NA NA NA
7/7/2020
9:30:PM
69 NA NA NA NA 3 WNW NA NA NA NA NA
7/7/2020
9:00:PM
71 NA NA NA NA 4 WNW NA NA NA NA NA
7/7/2020
8:30:PM
73 NA NA NA NA 5 WNW NA NA NA NA NA